תיקים נושאיים

הוראה ומחקר לפי פקולטות

מאז ייסודה בשנת 1925 מהווה המחקר יעוד מרכזי של האוניברסיטה העברית, שהוקמה כאוניברסיטת מחקר קלאסית בה חברי סגל ההוראה הם חוקרים פעילים בתחומים אותם הם מלמדים. האוניברסיטה חותרת בהתמדה לשמור על מעמדה המחקרי המוביל בישראל ולהצדיק את המוניטין המחקרי הגבוה של חוקריה גם במישור הבין-לאומי.

במקביל, האוניברסיטה מקיימת פעילות מחקרית המיועדת להגדיל את הידע האנושי, הן במדעים הניסויים והן במדעים העיוניים, ולהעמיד ידע זה לתועלת החברה, בארץ ובעולם. כדי למלא את שליחותה זו קבעה הנהלת האוניברסיטה מדיניות מחקר ופיתוח ברורה והיא מעדכנת אותה מעת לעת. האוסף כולל :

  •  דו"חות
  • דיווחים וחוברות המתארים את הפעילות המחקרית שח האוניברסיטה
  • ארגון כינוסים מדעיים וביקורי מדענים באוניברסיטה , תוך שיתוף היחידות האקדמיות הנוגעות בדבר

ציבור הסטודנטים והתארגנותו

בארכיון קיים תיעוד של כל פעילות אגודות הסטודנטים החל משנות ה 20 ועד היום . כל הפעילות החברתית , תרבותית ,הפוליטית והחינוכית .כולל הפעילות של תאי הסטודנטים וארגוני הבוגרים.

קשרים עם מוסדות בארץ ובחו"ל

הקשרים האקדמיים שהיו לאוניברסיטה במהלך שנותיה עם מוסדות מקבילים בחו"ל ( הסכמי חילופי סטודנטים וסגל ) יחד עם קשרים עם מוסדות שאינם אקדמיים  (כמו מוסדות של התנועה הציונית , מוסדות שלטון בתקופת המנדט ולאחריה ועוד).

פעילות שוחרי האוניברסיטה בעולם

סיפור היחסים ההדדיים בין האוניברסיטה העברית לבין קבוצות תומכיה בעולם ,כלומר אגודות השוחרים או הידידים,הוא פרק מעניין וחשוב בייסוד האוניברסיטה העברית ובהתפתחותה.לאגודות אלה נודעה חשיבות רבה ,משום שהשוחרים יצרו מסגרת נורמטיבית שי שיתוף פעולה ותמיכה,הנשענת על תחושה עמוקה של שותפות בין האוניברסיטה לבין הקהילות בפזורה.בארכיון מצוי תיעוד הקשר עם האגודות מרחבי העולם לאורך השנים.

עניינים כספיים: תרומות ותקציבים

עניינה הכספיים של האוניברסיטה מיסודה כולל תיקי תרומות של תורמים לאורך השנים,ותיעוד מפורט של נתוני התקציב כולל הפעילות הכספית מדי שנה בשנה.

תיקים אישיים של הסגל האקדמי

בארכיון האוניברסיטה מצויים כל התיקים האישיים של אנשי הסגל האקדמי שלימדו ומלמדים באוניברסיטה מראשיתה.התיקים פתוחים לעיון לקהל הרחב עשר שנים ממותו של האיש.