פרוטוקולים

חבר הנאמנים

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה,הוא מפקח על ניהולה,עניינה ונכסיה .חבר הנאמנים מאשר את קווי היסוד לפעולתה הכספית של האוניברסיטה ,דן בתקציב השנתי ומאשר אותו.בארכיון מצויים כל הפרוטוקולים של ישיבות החבר מראשיתו.

הוועד הפועל

הוועד הפועל ממונה על ניהול האוניברסיטה,עניינה ונכסיה .בין מושב למושב של חבר הוא רשאי על פי התקנון הכללי,להשתמש בסמכויות החבר ולמלא את תפקידו בכל עניין.הוועד הפועל מאשר דוחות כספיים , אומדנים ותקציבים המוגשים לחבר. בארכיון מצויים הפרוטוקולים של הישיבות והדיונים.

הוועד המנהל

הוועד הפועל ממנה את הועד המנהל .על פי החוקה נתונים לוועד המנהל סמכויותיו ותפקידיו של הועד הפועל,בתקופה שאין הוא מתכנס. הועדה דנה בעניינים השוטפים של האוניברסיטה ומתכנסת לצורך זה לעיתים מזומנות .אוסף הפרוטוקולים שמור בארכיון.

הסנט

הסנט הוא הרשות האקדמית העליונה של האוניברסיטה והוא מנהל את ענייניה האקדמיים וממונה על פיתוחם בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים והוועד הפועל.אוסף הפרוטוקולים של הישיבות (משנת 1935) שמור בארכיון.

הוועדה המתמדת

הוועדה המתמדת נבחרת על ידי הסנט.לוועדה המתמדת סמכויות שהסינט אוצל לה והיא מפעילה את סמכויות הסינט בתקופה שבה אין הוא מתכנס .דן בעניינים העומדים על סדר היום של הסינט,ממליץ על יצירת משרות אקדמיות חדשות ועל העלאות בדרגה של משרות אקדמיות קיימות.מחליט על פתיחת פרוצדורה אקדמית למינויים והעלאות . מחליט בעניינים אקדמיים שוטפים הנוגעים לאוניברסיטה בכלל ולפקולטות.אוסף הפרוטוקולים של הישיבות (החל מ 1935) שמור בארכיון.

מועצות הפקולטות

מועצת הפקולטה תפקידה לעודד ולתאם את המחקר,להסדיר את ההוראה,לקבוע את תוכנית הלימודים ,בחינות וקבלת התלמידים לפקולטה.מאשרת עבודות דוקטור ומעניקה תארי בוגר ומוסמך.כמו כן לדון ,להחליט ולהמליץ בכל העניינים הנוגעים לפקולטה.אוסף פרוטוקולים של מועצות הפקולטות השונות שמור בארכיון.